114/5 Thanh Lân, Hoàng Mai, Hà Nội
beehomesvn@gmail.com